Teoretické predmety

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

francúzsky jazyk, informatika, občianska náuka, etická výchova

Mgr. Daniela Sabanošová

slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Jana Sukovská

anglický jazyk

Mgr. Jana Slimáková

slovenský jazyk a literatúra, talianský jazyk

Mgr. Mária Prociková

anglický jazyk

Mgr. Tomáš Pecuch

náboženská výchova

Mgr. Katarína Staneková

základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch,  sluchová analýza, náuka o hudbe, základy dirigovania, zborový spev

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca

Mgr. Ľubomír Cvanciger

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, hudobno-teoretická analýza skladieb

PaedDr. Peter Adamkovič

náuka o harmónii

Mgr. Marek Majoroš, DiS.art.

sluchová analýza, dejiny hudby

PhDr. Beáta Daňková

dejepis, pedagogika, psychológia, rozbor drámy, dejiny divadla, estetický seminár, estetika umenia, estetika dramatického umenia, dejiny umenia