Teoretické predmety

Mgr. Annamária Vlkovičová

slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

francúzsky jazyk, informatika, estetika umenia, estetika dramatického umenia, informatika v umení, dejiny umenia

Mgr. Jana Sukovská

anglický jazyk

Mgr. Jana Slimáková

talianský jazyk

Mgr. Mária Prociková

anglický jazyk

Mgr. Tomáš Pecuch

náboženská a etická výchova

Mgr. Katarína Staneková

základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, základy dirigovani, sluchová analýza

Mgr. art. Elena Kušnierová

fyziológia a hygiena hlasového aparátu

Mgr. Anna Maruškaničová

dejiny, didaktika a metodika hlavného odb. štúdia

Mgr. art. Miroslav Morochovič

didaktika tanca

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca

Mgr. art. Ľubica Kistyová,PhD.

dejiny, didaktika a metodika hlavného odb. štúdia, fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. Peter Zajac

dejiny, didaktika a metodika hlavného odb. štúdia, fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. art. Katarína Nováková

dejiny, didaktika a metodika hlavného odb. štúdia

PaedDr. Viliam Stanek

náuka o hudbe, dejiny, didaktika a metodika hl. odb. štúdia, fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. Peter Uher

dejiny, didaktika a metodika hlavného odb. štúdia, informatika v umení

Mgr. art. Erik Chrzan

dejiny, didaktika a metodika hlavného odb. štúdia

Branislav Valanský, DIS.art.

fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. art. Veronika Pillárová

fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. Ľubomír Cvanciger

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, hudobno-teoretická analýza skladieb

PaedDr. Peter Adamkovič

náuka o harmónii

Mgr. Marek Majoroš, DiS.art.

sluchová analýza, náuka o hudbe

PhDr. Beáta Daňková

pedagogika, psychológia, rozbor drámy, dejiny divadla, estetický seminár, diplomový seminár

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

dejiny, didaktika a metodika hlavného odb. štúdia