Prijímacie skúšky
KÓD ŠKOLY: 042421560 

UPRAVENÉ KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY


Milí uchádzači, z dôvodu pandémie koronavírusu sa v tomto roku prijímacie konanie uskutočňuje za mimoriadnych okolností a sú ako pre Vás, tak i pre nás novou výzvou ,,robiť veci inak" . Uvedomujeme si, že virtuálny priestor nenahradí osobný kontakt a preto aj hodnotenie vašich výkonov v zaznamenaných videách chceme doplniť online pohovorom a dotazníkom, s cieľom dozvedieť sa o Vás čo najviac. Týmto by sme Vás chceli povzbudiť a dodať vám chuť a odvahu pri príprave zadaných úloh, úprimne sa tešíme, že budeme mať príležitosť spoznať sa s Vami aspoň virtuálne. Veríme, že v novom školskom roku sa uvidíme s väčšinou z Vás...

Spolu to zvládneme ... :-) 

Eduty našich študentov pre inšpiráciu...:-)


Požiadavky na prijímacie skúšky do 1. ročníka šk.r.2020/2021

I. Forma prijímacej skúšky:

Prijímacie skúšky prebiehajú formou praktickej a teoretickej skúšky.

Praktické skúšky pozostávajú:

  • z hry na nástroji (hudba),
  • spevu (spev, hudobno-dramatické umenie)
  • z hereckých schopností (hudobno-dramatické umenie, hudobno-dramatické umenie-muzikál)
  • z pohybových schopností (hudobno-dramatické umenie, tanec)

Teoretické skúšky sa konajú formou písomného testu z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy (v rozsahu učebnej látky základných škôl pre odbor tanec a hudobno-dramatické umenie, základných umeleckých škôl pre odbor hudba a spev). Pre študijný odbor TANEC a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE má test doplňujúci význam.

II. Hodnotenie prijímacej skúšky:

Maximálny počet bodov, ktorí môžu uchádzači získať je 50. Pre prijatie je potrebné získať minimálne 25 bodov. Počet bodov určuje skúšobná odborná komisia.

III. Termín podania prihlášky: 

do 28. februára 2020
Prihlášky žiakov zo základných škôl zasiela príslušný riaditeľ ZŠ, ostatní uchádzači (z iných stredných škôl, z vysokých škôl, nezamestnaní a pod.) podávajú prihlášky priamo na konzervatórium na tlačive prihlášky školy pre tzv. absolventov iných škôl, ktorá sa nachádza na študijnom oddelení školy alebo sa dá stiahnuť na internetovej stránke školy. Pre uchádzačov do piateho a vyššieho ročníka sa konajú talentové prijímacie skúšky (ak určí riaditeľ školy) v termíne druhého kola, prihlášky sa taktiež nachádzajú na študijnom oddelení alebo internetovej stránke školy.
K prihláške na štúdium zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy, obmedzení uchádzača o štúdium a schopnosti študovať zvolený študijný odbor.

IV. Rozhodnutie o prijatí /neprijatí/:

Riaditeľ strednej školy zverejní v zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z.z. zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky. V tejto lehote bude uchádzačovi zaslané i rozhodnutie o prijatí /neprijatí/.

V. Odvolanie voči rozhodnutiu:
Uchádzač alebo zákonný zástupca môže proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

VI. Zrušenie prijatia:
V prípade, že sa uchádzač v stanovenej lehote nezapíše /nezašle do určeného termínu zápisný lístok/, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.