Prijímacie skúšky

  • Forma prijímacej skúšky:

Prijímacie skúšky prebiehajú formou praktickej a teoretickej skúšky.

  • Obsah prijímacej skúšky:

Praktické skúšky pozostávajú:

  • z hry na nástroji (hudba),
  • spevu (spev, hudobno-dramatické umenie)
  • z hereckých schopností (hudobno-dramatické umenie)
  • z pohybových schopností (hudobno-dramatické umenie, tanec)

Teoretické skúšky sa konajú formou písomného testu z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy (v rozsahu učebnej látky základných škôl pre odbor tanec a hudobno-dramatické umenie, základných umeleckých škôl pre odbor hudba a spev). Pre študijný odbor TANEC a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE má test doplňujúci význam.

  • Hodnotenie prijímacej skúšky:

Maximálny počet bodov, ktorí môžu uchádzači získať je 50. Pre prijatie je potrebné získať minimálne 25 bodov.

Počet bodov určuje odborná skúšobná komisia.

1. Termín podania prihlášky: I. kolo 28. februára 2019 / II. kolo 15. júna 2019
Prihlášky žiakov zo základných škôl zasiela príslušný riaditeľ ZŠ, ostatní uchádzači (z iných stredných škôl, z vysokých škôl, nezamestnaní a pod.) podávajú prihlášky priamo na konzervatórium na tlačive prihlášky školy pre tzv. absolventov iných škôl, ktorá sa nachádza na študijnom oddelení školy alebo sa dá stiahnuť na internetovej stránke školy. Pre uchádzačov do piateho a vyššieho ročníka sa konajú talentové prijímacie skúšky (ak určí riaditeľ školy) v termíne druhého kola, prihlášky sa taktiež nachádzajú na študijnom oddelení alebo internetovej stránke školy.
K prihláške na štúdium zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy, obmedzení uchádzača o štúdium a schopnosti študovať zvolený študijný odbor.

4. Rozhodnutie o prijatí /neprijatí/:

Riaditeľ strednej školy zverejní v zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z.z. zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
V tejto lehote bude uchádzačovi zaslané i rozhodnutie o prijatí /neprijatí/.
5. Odvolanie voči rozhodnutiu:
Uchádzač alebo zákonný zástupca môže proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
6. Zrušenie prijatia:
V prípade, že sa uchádzač v stanovenej lehote nezapíše /nezašle do určeného termínu zápisný lístok/, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

Kriteriá k prijimacím skúškam: